کتاب بازی ریپلی

اثر پاتریشیا های اسمیت از انتشارات هرمس - مترجم: شهریار وقفی پور-داستان تریلر

Connoisseur of art, harpsichord aficionado, gardener extraordinaire, and genius of improvisational murder, the inimitable Tom Ripley finds his complacency shaken when he is scorned at a posh gala. While an ordinary psychopath might repay the insult with some mild act of retribution, what Ripley has in mind is far more subtle, and infinitely more sinister. A social slight doesnt warrant murder of course-- just a chain of events that may lead to it.


خرید کتاب بازی ریپلی
جستجوی کتاب بازی ریپلی در گودریدز

معرفی کتاب بازی ریپلی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب بازی ریپلی


 کتاب یابنده نگهبان
 کتاب گناه مضاعف
 کتاب طنین سیاه
 کتاب جسدی در کتابخانه
 کتاب کوجو
 کتاب دختری که با تبهکارها در افتاد