کتاب سپاه گمشده کمبوجیه

اثر پل ساسمن از انتشارات عطائی - مترجم: هما ارژنگی-داستان تریلر

تارا برای ديدار از پدرش كه مصرشناسی معتبر و مشهور است به مصر سفر ميكند ، و با وحشت تمام درمی يابد كه او را به قتل رسانده اند ، اما پدر دانشمند تارا پيش از مرگ نشانه هايی از يك كشف بزرگ را برای او برجای می گذارد .

تارا به كمك دانيل عشق روزگار جوانيش ، به جستجوی اين نشانه ها می رود و متوجه می شود كه در اين جستجو تنها او نيست كه نسبت به اين كشف علاقه نشان می دهد ، زيرا هركس كه اين سپاه گمشده وافسانه ای را بيابد در عين حال به گنجی بی مانندكه در طول دو هزارسال در زير خاك مدفون بوده است دست مي يابد .


خرید کتاب سپاه گمشده کمبوجیه
جستجوی کتاب سپاه گمشده کمبوجیه در گودریدز

معرفی کتاب سپاه گمشده کمبوجیه از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب سپاه گمشده کمبوجیه


 کتاب آخرین کودک
 کتاب حق نگه دار ابلهان
 کتاب آپارتمانی در پاریس
 کتاب خانه ای کف دریاچه
 کتاب گمشده
 کتاب مرگ