کتاب شکار و تاریکی

اثر ادوگاوا رانپو از انتشارات چترنگ - مترجم: محمود گودرزی-داستان تریلر